การจัดการความรู้ เรื่อง เตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

ารจัดการความรู้
เรื่อง เตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
วันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ ห้อง อ. 205 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

ผู้ที่รับผิดชอบ
1. อาจารย์วีรพงษ์ สุทาวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
2. อาจารย์จุฑามาศ สุขเป็ง อาจารย์หมวดทั่วไป และฝ่ายวิชาการ
3. นางสาวสุกัญญา มิ่งเมือง เลขานุการฝ่ายวิชาการ

วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกาภายใน และมีทักษะในการเขียนรายงานการดำเนินงานของาหลักสูตร คณะ และสถาบัน
2. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถจัดทำเอกสาร/หลักฐาน และบันทึกข้อมูลพื้นฐานตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ในระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาได้อย่างถูกต้อง และเชื่อถือได้
3. ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นทราบกำหนดการ และเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
4. ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความเข้าใจที่ดีและตรงกันในการพัฒนาประกันคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน การรับรองมาตรฐานการศึกษา และสามารถพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของวิทยาลัยฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เอกสารประกอบการจัดการความรู้

ตัวอย่าง อัตราการคงอยู่ นศ.

หัวข้อ เตรียมความพร้อมงานประกันคุณภาพ

ภาพประกอบการจัดทำการจัดการความรู้ KM