การบรรยายเรื่อง การปรับตัวธุรกิจหลัง COVID-19 ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และคุณสมบัติ ทักษะที่สำคัญของพนักงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

การบรรยายเรื่อง การปรับตัวธุรกิจหลัง COVID-19 ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และคุณสมบัติ ทักษะที่สำคัญของพนักงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

โดย วิทยากร นายศราวุฒิ เอี่ยมสำอาง

นักวิเคราะห์นโยบายแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดตาก

ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2565

เวลา 09.00-11.00 น. ห้อง อ.201

อาคารอำนวยการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น