การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง "บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม" วันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี