กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา โครงการเสริมสร้างความรู้และสร้างจิตสำนึกความเป็น “พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย” ณ หอประชุม วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นตาก