คณะศึกษาศาสตร์

education

คณะศึกษาศาสตร์

ระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ศบ.บ.)
เมื่อเรียนจบรับคุณวุฒิเป็น ศึกษาศาสตรบัณฑิต พร้อมรับใบประกอบวิชาชีพครู โดยมีกิจกรรมเสริมความเป็นครู ช่วยฝึกให้นิสิตนักศึกษาได้เกิดทักษะในการใช้ชีวิตครูในอนาคต จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการศึกษาแก่บัณฑิตศึกษา บริการชุมชน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มีโอกาสในการประกอบวิชาชีพ ข้าราชการครู ครูผู้ช่วย อาจารย์ นักพัฒนาการศึกษา

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต โดยมุ้งเน้นการศึกษาด้านการจัดการ
มีโอกาสในการประกอบอาชีพ ข้าราชการครู ครูผู้ช่วย อาจารย์ นักพัฒนาการศึกษา