คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สร้างคน สร้างสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิต เราตัดสินใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการรับใช้สังคมในการบริการด้านสุขภาพและอนามัย

ระดับปริญญาตรี

1 สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน
เมื่อเรียนจบรับคุณวุฒิเป็น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่เน้นให้บัณฑิตมีศักยภาพในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การฟื้นฟูสภาพตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน

มีโอกาสในการประกอบอาชีพ เช่น นักวิชาการสาธารณสุขหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (หมออนามัย) นักวิชาการหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ นักวิชาการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขได้ทั้งภาครัฐและเอกชน

2 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เมื่อเรียนจบรับคุณวุฒิเป็น วิทยาศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่เน้นสร้างบัณฑิตให้มีศักยภาพในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีความสามารถในการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามสถานประกอบกิจการต่างๆ เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนงาน/ หลักสูตรนี้ตอบสนองต่อความต้องการเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานโดยเฉพาะภาคเอกชน รวมทั้งภาครัฐ อันมีความจำเป็นต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม

มีโอกาสในการประกอบอาชีพ ได้แก่ เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ หรือ จป.วิชาชีพ เป็นผู้ตรวจประเมิน/สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานในฐานะ จป.วิชาชีพ เจ้าพนักงานตรวจความปลอดภัย อาชีวอนามัยและภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งทำงานได้ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ

3 สาขาการแพทย์แผนไทย ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต (ป.โท) 2 ปี (เสาร์-อาทิตย์)