คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

นิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ เชี่ยวชาญเรื่องการปกครอง เพื่อสร้างสังคมแห่งความยุติธรรม

ระดับปริญญาตรี

1 สาขาวิชารัฐศาสตร์

 • เมื่อเรียนจบรับคุณวุฒิเป็น ศิลปศาสตรบัณฑิต ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง รวมไปถึงการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐ หรือที่เรียกว่ารัฐประศาสนศาสตร์อีกด้วย
 • มีโอกาสในการประกอบอาชีพ ปลัดอำเภอ ข้าราชการในกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการในกระทรวงแรงงาน ข้าราชการในกระทรวงยุติธรรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลให้กับองค์กรรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทเอกชน

2 สาขาวิชานิติศาสตร์

 • เมื่อเรียนจบรับคุณวุฒิเป็น นิติศาสตรบัณฑิต มุ่งผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เป็นนักกฎหมายที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมเคียงคู่ความรู้เพื่อพัฒนาประเทศและสังคมไทย รวมทั้งมุ่งเน้นการฝึกฝนนักกฎหมายเพื่อพัฒนาและสร้างจิตสำนึกว่านักกฎหมายคือ ส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่น และ ประเทศชาติ
 • มีโอกาสในการประกอบอาชีพ หลากหลายสาขาตามหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ นิติกร หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ศาล เจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ พนักงานคุมประพฤติ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ทนายความหรือที่ปรึกษาในหน่วยงานเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ รวมตลอดถึงฝ่ายกฎหมายในสถาบันหรือองค์กรต่างๆ อีกทั้งเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษา เป็นต้น

ระดับปริญญาโท

คือหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต โดยมุ่งผลิตมหาบัณฑิตและผู้บริหารที่มีความรู้และความเข้าใจในการบริหารและการพัฒนาในโลกยุคใหม่ ที่ต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองโดยเน้นการบริหารสมัยใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล หลักสูตรครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยศึกษาแบบพหุวิทยาการ ที่เน้นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการบริหารกับงานด้านต่างๆอย่างบูรณาการให้สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจบนพื้นฐานของวิชาการและข้อมูลและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงขององค์กรและสังคม

มีโอกาสในการประกอบอาชีพ

 1.  เป็นนักบริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 2.  นักวิชาการกำหนดนโยบาย
 3.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 4.  นักวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 5.  เป็นที่ปรึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 6.  เป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 7.  นักการเมืองท้องถิ่น
 8.  นักการเมืองระดับชาติ
 9.  ที่ปรึกษานักการเมือง