คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ วางแผนธุรกิจ มีวิสัยทัศน์ รอบคอบ ฉลาดคิด เก่งคำนวณ

ระดับปริญญาตรี

เปิดทำการสอนระดับปริญญาตรีทั้งหมด 4 สาขาวิชา โดยมีดังต่อไปนี้

1 สาขาวิชาการบัญชี

  • เมื่อเรียนจบรับคุณวุฒิเป็น บัญชีบัณฑิต เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน มีภาวการณ์ได้งานทำอยู่ในเกณฑ์สูง สามารถทำงานได้ทุกระดับและสามารถทำงานข้ามสายงานด้านบริหารได้
  • มีโอกาสในการประกอบอาชีพ เป็นพนักงานบัญชี ผู้จัดการบัญชี ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้จัดการทางการเงิน

2 สาขาวิชาการตลาด

  • เมื่อเรียนจบรับคุณวุฒิเป็น บริหารธุรกิจบัณฑิต มุ่งเน้นการเป็นนักวางแผนเพื่อการขายและการนำเสนอค้นหาความต้องการของผู้บริโภค และสร้างการสื่อสารเพื่อก่อให้เกิดความต้องการโดยวิธีใดวิธีหนึ่งไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้หลักทางการตลาด
  • มีโอกาสในการประกอบอาชีพ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักการตลาดระหว่างประเทศ งานขายตรงและการตลาดทางตรง งานโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย

3 สาขาวิชาการจัดการ

  • เมื่อเรียนจบรับคุณวุฒิเป็น บริหารธุรกิจบัณฑิต มุ่งเน้นการศึกษาด้านการบริหารจัดการ การกำหนดนโยบายธุรกิจและการวางแผน การจัดการเชิงกลยุทธ์ ภาวะผู้นำ การศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ ตลอดจนแนวทางที่จะสามารถริเริ่มการประกอบธุรกิจของตนเอง
  • มีโอกาสในการประกอบอาชีพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารองค์การธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการแผนกวางแผนและพัฒนาองค์กร

4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  • เมื่อเรียนจบรับคุณวุฒิเป็น บริหารธุรกิจบัณฑิต มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความสามารถทั้งระบบการจัดการข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ พัฒนาซอฟต์แวร์
  • มีโอกาสในการประกอบอาชีพ โปรแกรมเมอร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานธุรกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เจ้าหน้าที่สำนักงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบงานสำนักงาน

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์อาทิตย์