คณะมนุษยศาสตร์

มนุษย์ศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ เก่งภาษา เก่งธุรกิจ เก่งบริการ พร้อมทักษะการสอน ถ่ายทอดได้แบบมืออาชีพ เปิดทำการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ทั้งหมด 3 สาขาวิชา โดยมีดังต่อไปนี้

1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ.)

เมื่อเรียนจบรับคุณวุฒิเป็น ศิลปศาสตรบัณฑิต ทั้งศาสตร์การท่องเที่ยว และศาสตร์ของการโรงแรม จบแล้วได้รับบัตรมัคคุเทศก์ Sillver Card ถือเป็นบัตรสูงสุดของมัคคุเทศก์ สามารถนำเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษได้ทั่วราชอาณาจักร มีโอกาสในการประกอบอาชีพ มัคคุเทศก์ พนักงานต้อนรับในโรงแรม พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ผู้จัดการร้านอาหาร ผู้จัดการโรงแรม บริษัทท่องเที่ยว พนักงานประจำสายการบินต่างๆ

2 สาขาวิชาศิลปะการแสดงและนาฎศิลป์ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)