ค่ายสานฝันพี่สู่น้องครั้งที่ 5 ณ รร.ป่าไม้อุทิศ4

เมือวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นได้เข้าร่วมค่ายสานฝันพี่สู่น้องครั้งที่5 ณ รร.ป่าไม้อุทิศ 4
วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
๑. เพื่อเป็นการชี้แนะแนวทางเลือก ในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจ
๒. เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความมุ่งมั่น และเป้าหมายในชีวิตตามความใฝ่ฝันให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจ
๓. เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องที่เข้าร่วมโครงการ