นำเสนอโครงการรอบตัดสินโครงการเยาวชนคนทำดีปีที่ 6

ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมนำเสนอโครงการรอบตัดสินโครงการเยาวชนคนทำดีปีที่ 6 โดยมูลนิธิ SCG #มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน