เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ (ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู)

ประกาศ>>บัญชีรายชื่อปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ (ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู)

3.ป.บัณฑิตวิชาชีพครู-1

>>>> ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 <<<<