ประชุมศิษย์เก่าวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 

ประมวลภาพถ่ายการประชุมและพบปะสังสรรค์ สมาชิกชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม ก217 อาคารกรมหลวงฯ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น