ประชุมและแนะแนว อบต.แม่ท้อ

18 กันยายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. อ.จินดามณี เลิศมโนกุล ได้เข้าร่วมประชุมท้องถิ่น ณ อบต.แม่ท้อ และได้มีโอกาสแนะแนว ประชาสัมพันธ์ ทุกหลักสูตรของวิทยาลัยและของโรงเรียนนอร์ทเทิร์นบริรักษ์ ได้มีการสนใจซักถามจากผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านและผู้สนใจที่เข้าร่วมประชุมเพื่อจะช่วยประชาสัมพันธ์ในชุมชนต่อไป

และช่วงบ่ายได้เข้าแนะแนวหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ ณ สภ.แม่ท้อซึ่งผู้บังคับบัญชาสนับสนุนให้ผูัใต้บังคับบัญชาศึกษาต่อและมีผู้สนใจเรียนหลักสูตรนิติศาสตร์ 3 คนได้มอบใบสมัครไว้แล้วหากพร้อมด้วยหลักฐานจะมายื่นใบสมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยค่ะ