ปริญญาโท

ปริญญาโท

ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต

  • ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์อาทิตย์

รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต

  • ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์อาทิตย์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

  • ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์อาทิตย์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต

  • ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์อาทิตย์

หมายเหตุ
ภาคปกติ เรียนตั้งแต่วันพุธ - วันอาทิตย์
ภาคเสาร์อาทิตย์ เรียนเฉพาะ วันเสาร์ และวันอาทิตย์