ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดโครงการ “ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู” พร้อมนำเสนอผลงานของนักศึกษา ทั้งนี้ขอขอบพระคุณ ดร.วีระพงษ์ สุทาวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ที่ได้ให้เกียตริเป็นประธานเปิดพิธีในครั้งนี้