พิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561

พิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 วันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม 2562 ณ ห้อง ก217 อาคารกรมหลวง วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น