พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ (พลัส)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ (พลัส)
ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับสถาบันการศึกษาหน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ จำนวน 150 แห่ง
เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

โดย ผศ.ดร.สิรินี ว่องวิไลรัตน์
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น