วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นได้รับการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ป.บัณฑิต

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นได้รับการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2564 จาก คุรุสภา