สำนักงาน ก.พ. ให้การรับรองคุณวุฒิ หลักสูตร

สำนักงาน ก.พ. ให้การรับรองคุณวุฒิ

  1. หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะสาธารณสุขศาสตร์
  2. หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
  3. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
ก.พ.รับรอง-สาขาวิทย์กีฬา-และ-เทคโนโลยีสารสน

ก.พ.รับรองหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต