ส่งเสริมจริยธรรมสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 29 มีนาคม 2564 คณะศึกษาศาสตร์ นำโดย ดร.กรรณิการ์ ทองรักษ์ คณบดีและอาจารย์ภายในคณะศึกษาศาสตร์ เข้าให้บริการวิชาการในโครงการ “การส่งเสริมจริยธรรมสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา” ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก เพื่อยกระดับคุณภาพของครูบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทองให้เป็นครูและเจ้าหน้าที่ มีคุณธรครม จริยธรรม มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ และให้บริการประชาชนในท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ