โครงการบริการวิชาการและสัมมนาการท่องเที่ยวและบริการภายใต้หัวข้อ “Young’s Generation Tourism Developer: Series 1 in Pamaiutid 4 School”

โครงการบริการวิชาการและสัมมนาการท่องเที่ยวและบริการภายใต้หัวข้อ “Young’s Generation Tourism Developer: Series 1 in Pamaiutid 4 School”
วันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2565

ณ ห้องประชุม โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

กับกิจกรรม

– การบรรยาย “นักสื่อความหมาย (Story Teller)”

โดย อาจารย์ธนากร ทั่งเรือง หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

– การบรรยาย “เทคโนโลยีการท่องเที่ยว 4.0 (Tourism Technology 4.0)”

โดย อาจารย์บัวพรรณ คำเฉลา หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

– การบรรยาย “การตลาดการท่องเที่ยวออนไลน์ (Online Tourism Marketing)” โดย อาจารย์พรรณทิมา วรรณสุทธิ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

– การบรรยาย “การบัญชีท่องเที่ยว (Tourism Accounting)”

โดย อาจารย์พรพรรณ สีเทียน หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

#วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

#คณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

#สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว