โครงการปฐมนิเทศ นศ.ปฐมวัย ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 108 คน สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์เทิร์น เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็ก มีจิตวิญญาณความเป็นครูปฐมวัย ฝึกการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน นักศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพต่อไป