โครงการเรียนรู้กับครูปฐมวัยมืออาชีพ ปีการศึกษา 2560

ทางคณะศึกษาศาสตร์ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการเรียนรู้กับครูปฐมวัยมืออาชีพ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกเรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ในโรงเรียนเครือข่าย ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหรือสถานศึกษาปฐมวัยในท้องถิ่น อาทิ เช่น 1. การเรียนรู้สภาพงานครู 2. คุณลักษณะความเป็นครูปฐมวัย 3. การเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการชั้นเรียน 4. วิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการเรียนรู้กับครูปฐมวัยมืออาชีพ 5. มีระเบียบวินัย ขยัน ประหยัดซื่อสัตย์ อดทน