วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

NORTHERN COLLEGE

055-517488
088-8873963
088-8873969

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์, ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ (พลัส)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม

Scroll to Top