Contact Us

ปณิธาน: ของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น มุ่งจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อเปิดโอกาสแก่บุคคลทั่วไปให้ได้รับการศึกษา พัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพให้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจัยและก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์


Contact: ติดต่อวิทยาลัย

  • Address: 888 ม.2 ถ.พหลโยธิน(แนวเก่า) ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
  • Phone: โทรศัพท์ 055 517486-8 โทรสาร. 055 517487
  • Email: northerncollege888@gmail.com

Social: ติดตามออนไลน์