ห้องอาหาร

บรรยากาศห้องอาหารที่สวยงาม แอร์เย็น ๆ พร้อม WiFi เน็ตเร็ว ๆ มีทีวีเปิดให้ชมข่าวสารต่าง ๆ ภายในห้องอาหาร

Portfolio Image

ร้านค้าสวัสดิการ

ภายในวิทยาลัยมีร้านค้าสวัสดิการ มีซุ้มให้นั่ง เป็นบรรยากาศที่น่าสนทนาวิชาการ มีกาแฟเย็น ๆ ผลไม้ ให้พร้อมทาน

Portfolio Image

ห้องสมุด NTC Library

แหล่งเรียนรู้ ที่เต็มไปด้วยความรู้ มีคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้นข้อมูล แอร์เย็นฉ่ำ เต็มไปด้วยความเพรียบพร้อมที่จะเสริมความรู้ ในด้านต่าง ๆ

Portfolio Image

หอพัก

เป็นสวัสดิการ สำหรับนักเรียนนักศึกษา เรามีอาคารหอพักที่น่าอยู่ มี WiFi ครอบคลุมทุกพื้นที่

Portfolio Image

บรรยากาศห้องเรียน

เรามีห้องเรียนที่พร้อมด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอนที่ครบครัน

Portfolio Image

อาคารเรียน

สวยงาม อากาศบริสุทธิ์ ร่มรื่น บรรยากาศในการพักผ่อนในช่วงเวลาพักจากการเรียนที่น่านั่ง ภายในอาคารน่าเรียน ห้องแอร์เย็นสบาย

Portfolio Image

คณะต่าง ๆ ในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นของเรา

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายออนไลน์ เนื่องในวันรพีประจำปี พ.ศ.2563
คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 20 ส.ค. 2563 13:58:34 ]

7 สิงกาคม 2563 วันพระบิดากฎหมายไทย
คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 07 ส.ค. 2563 10:45:49 ]


ข่าวสารรับสมัครงานวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุ

1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน 2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย 3. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม 4. จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี 5. จัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ 6. ดูแลระบบเงินสดย่อยภายในสำนักงาน 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

จำนวน 1 อัตรา

วันที่ประกาศ :12 พ.ค. 2561 15:23:36

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา

มีหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษา ตลอดจนการจัดให้มีบริการ และ สวัสดิการแก่นักศึกษาในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษา และเพื่อพัฒนา นักศึกษาให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ ทั้งทางด้านวิชาชีพ สติปัญญา สังคม อารมณ์ และจิตใจ เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่วิชาชีพภายหลังจากการสําเร็จการศึกษาได้อย่างเต็มที่

จำนวน 1 อัตรา

วันที่ประกาศ :12 พ.ค. 2561 15:08:56

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นสนับสนุนให้นักศึกษาทำกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษา

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นกับสถาบันในเครือทั้งหมด 11 สถาบัน

บริการต่าง ๆ ของวิทยาลัย

ระบบทะเบียนและวัดผล

ระบบทะเบียนและวัดผล เป็นระบบบริการในด้านการเรียนการสอน การประเมิณวัดผล การเรียนการสอนของวิทยาลัย

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

งานวิจัยของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น งานประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัยภายใน

เอกสารงานวิจัยภายในวิทยาลัย

แหล่งรวบรวมเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ ของวิทยาลัย

Link อื่น ๆ

รวบรวมลิงค์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของวิทยาลัย

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร ต่าง ๆ ใบลา ใบลงทะเบียน ใบสมัครเรียน ฯลฯ

E-Office

ระบบบริการอิเลกทรอนิกส์สำหรับสำนักงาน วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

ติดต่อสอบถาม

ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

ข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ ได้ที่

  • (055) 517488
  • northerncollege888@gmail.com

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

ข้อมูลการรับสมัครงาน ติดต่อบุคลากรภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

  • (055) 517488 ต่อ 802
  • northerncollege888@gmail.com

ฝ่ายทะเบียนและวัดผล

ข้อมูลการลงทะเบียน ข้อมูลบัณฑิต ข้อมูลการเรียนการสอน

  • (055) 517488 ต่อ 804
  • register.northern888@gmail.com
Top