คณะศึกษาศาสตร์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษษฃาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563
คณะศึกษาศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 30 ก.ค. 2563 11:57:27 ]

โครงการ "ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู"
คณะศึกษาศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 30 ก.ค. 2563 11:51:57 ]

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
คณะศึกษาศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 30 ก.ค. 2563 11:47:47 ]

โครงการ "นอร์ทเทิร์นร่วมใจปลูกสมุนไพรต้านโควิด"
คณะศึกษาศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 30 ก.ค. 2563 11:41:44 ]

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะศึกษาศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 30 ก.ค. 2563 11:29:44 ]

คณะศึกษาศาสตร์รับการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
คณะศึกษาศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 21 ก.ค. 2563 15:40:02 ]

ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563
คณะศึกษาศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 21 ก.ค. 2563 15:34:11 ]

โครงการ ”ออกค่ายอาสาพัฒนาห้องเรียนระดับปฐมวัย”
คณะศึกษาศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 22 ก.พ. 2563 08:48:46 ]

0 9

แสดงข่าวเพิ่มเติม...