ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

โครงการบริการวิชาการ ข้าวอินทรีย์เมืองตากคณะบริหารธุรกิจ [ ประกาศวันที่ 26 ก.ย. 2562 08:50:20 ]
เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้จัดโครงการบริการวิชาการ ข้าวอินทรีย์เมืองตาก โดยวิสาหกิจชุมชนเกษตรผ่านศึก