ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมอบรมโครงการ หลักสูตร นักจัดการความรู้จากการวิจัยเพื่อชุมชน ภาคเหนือ รุ่นที่ 2คณะบริหารธุรกิจ [ ประกาศวันที่ 07 ธ.ค. 2562 08:24:44 ]
ด้วยเครือข่ายวิจัยภูมิภาคเหนือ ได้จัดโครงการอบรม หลักสูตรนักจัดการความรู้จากงานวิจัยเพื่อชุมชนภาคเหนือ เพื่อเรียนรู้สถานการณ์ชุมชนกับบริบทภายนอกการจัดการความรู้เพื่อชุมชน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชน พร้อมกับการศึกษาดูงานเพื่อฝึกปฏิบัติการจัดการความรู้ การวิจัยเพื่อชุมชนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการถอดบทเรียน โดยการฝึกปฏิบัติ นำเสนอ และการสะท้อนความคิดจากวิทยากร และผู้ทรงวุฒิที่มากประสบการณ์ โดยกำหนดการจัดอบรมในวันที่ 25 ถึง 27 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัด พิษณุโลก โดยมีรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมดังนี้ 1. อาจารย์บัวพรรณ คำเฉลา คณะบริหารธุรกิจ 2.อาจารย์จตุพร แพงจักร คณะสาธารณสุขศาสตร์ 3.อาจารย์ ดร.รุ่งตะวัน เมืองมูล คณะสาธารณสุขศาสตร์