ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมอบรมโครงการ หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 1คณะบริหารธุรกิจ [ ประกาศวันที่ 07 ธ.ค. 2562 09:02:46 ]
เมื่อวันที่ 23-24 พ.ศ.2562 วิทยาลัยนอร์ทเทิรน์ได้จัดโครงการ หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 1 ณ ห้อง อ.201 อาคารอำนวยการ โดยมีคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมได้รับประกาศนียบัตร จากวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล