ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

อาจารย์กิตติศักดิ์ กลิ่นหมื่นไวย คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ไ้ด้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Working Group) เพื่อระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตชายฝั่งอ่าวไทย โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตชายฝั่งอ่าวไทย ณ โรงแรมสยามแมนดารีน่า (แกรนด์อินคำ) จังหวัดสมุทรปราการคณะบริหารธุรกิจ [ ประกาศวันที่ 07 ธ.ค. 2562 15:19:31 ]
ด้วยสำนักงานศูนย์วิจัยแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ (Working Group) เพื่อระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตชายฝั่งอ่าวไทย(จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดฉะเชิงเทรา) โครงการจัดทำแผนปฎิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตชายฝั่งอ่าวไทย วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. นายอำนาจ สอนหมวก ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวทิพย์สิตา สุทธิรัชต์เจริญ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Working Group) เพื่อระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการพัฒนาดารท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตชายฝั่งอ่าวไทย โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตชายฝั่งอ่าวไทย ณ โรงแรมสยามแมนดารีน่า (แกรนด์อินคำ) จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธี โดยการจัดประชุมในครั้งนี้ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชียวชาญทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จากสถาบันการศึกษาหลากหลายที่ในระดับประเทศ