ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

อาจารย์พีรพล สิมมา ได้รับรางวัล ชมเชย ด้านวิทยานิพนธ์ นิติศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 15 ก.ย. 2562 10:23:38 ]
อาจารย์พีรพล สิมมา ได้รับรางวัล ชมเชย ด้านวิทยานิพนธ์ นิติศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์