ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

อาจารย์พีรพล สิมมา ประธานหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เข้าร่วมการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 5: วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 15 ก.ย. 2562 10:34:20 ]
อาจารย์พีรพล สิมมา ประธานหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เข้าร่วมการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 5: วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์