ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

กฎหมายกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดย อาจารย์พีรพล สิมมา หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ ประธานหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 02 ต.ค. 2562 18:35:44 ]
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และศึกษาถึงสภาพปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นด้วยตนเองที่เหมาะสม และแนวทางการพัฒนาการบริหารส่วนบุคคลส่วนท้องถิ่น โดยการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานส่วนบุคคลส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกและในภาพกว้างเพื่อหาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วนำข้อมูลที่ได้มาทำการศึกษาและสังเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปและแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป ผลการวิจัย พบว่า องค์กรบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่น ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระและทำงานบริการสาธารณะให้กับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง เพราะด้วยปัจจัยคือ โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่เอื้ออำนวยต่อการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เนื่องจากมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนมาก ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ทำหน้าที่ซ้ำซ้อนกัน