ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

ผลงานเผยแพร่ทางวิชาการ สาขาวิชานิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 08 ม.ค. 2563 12:06:59 ]
อาจารย์พีรพล สิมมา อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ตีพิมพ์บทความทางวิชาการ เรื่อง "ปัญหาและอุปสรรคในการยังคับใช้พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547" ในวารสารวิทยาลัยนครราชสีมาสาขาทนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - เมษายน พ.ศ.2563