ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความกฎหมายเพื่อเผยแพร่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 09 เม.ย. 2563 12:10:41 ]
สาขานิติศาสตร์ เรามีแนวคิดที่จะทำบทความกฎหมาย เผยแพร่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งลดต้นทุนในค่าพิมพ์เอกสาร เราจะทำในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส่งไปตามโรงเรียน และหน่วยงาน รวมถึงมหาวิทยาลัยในภาคเหนือ เบื้องต้นได้รับเกียรติ จาก 1 ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร มูลรัตน์ คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ มรภ เชียงราย 3 รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม บรรณาธิการวารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ 4 นางสาวเจนจิรา ลีลาศ ทนายความ ศิษย์เก่าLLM Corporate Finance Law University of Glasgow 5 ท่านชัชเวช สุกิจจวนิช ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์ และประชาสัมพันธ์ สาขานิติศาสตร์ ค่ะ