ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

คณาจารย์ และนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 2 และ ปี 3 เข้าศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะคณะสาธารณสุขศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 30 พ.ย. 2560 01:50:42 ]
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 คณาจารย์ และนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  ชั้นปี 2 และ ปี 3 เข้าศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง