ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

อาจารย์ธีรพัฒน์ อินทร์ธรรมเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการจัดการแร่กลุ่มแร่อุตสาหกรรมเซรามิก จัดโดยกรมทัพยากรธรณี ได้ว่าจ้างสถาบันวิจัยสภาพแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องเวียงวัง โรงแรมเวียงตากรีเวอร์ไซด์ จังหวัดตากคณะสาธารณสุขศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 26 ธ.ค. 2562 11:04:55 ]
กรมทรัพยากรธรณี ได้เชิญคณบดีคณะสาธารณสุขสุขศาสตร์เพื่อเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการจัดการแร่กลุ่มแร่อุตสาหกรรมเซรามิก จัดโดยกรมทัพยากรธรณี ได้ว่าจ้างสถาบันวิจัยสภาพแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องเวียงวัง โรงแรมเวียงตากรีเวอร์ไซด์ จังหวัดตาก