ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

นิเทศนักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัยคณะศึกษาศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 12 ก.ย. 2562 13:59:55 ]
วันที่ 9-10 กันยายน 2562 อาจารย์ไพรินทร์ บุหลัน อาจารย์ประจำหลักสาขาวิชาปฐมวัย ได้ออกนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่กำลังฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู ณ โรงเรียนนอนบาลเมือง (บ้านป่าปุ๊), โรงเรียนบ้านป่าลาน, โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ, นิเทศโรงเรียนห้วยผา และโรงเรียนห้วยมะเขือส้ม