ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

ดร.นลธวัช ยุทธวงค์, ดร.กรรณิการ์ ทองรักษ์ และ อ.พวงพิศ เรืองศิริกุล นิเทศนักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัยคณะศึกษาศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 21 ก.ย. 2562 09:27:04 ]
เมื่อวันที่ 16 - 17 กันยายน พ.ศ. 2562 อาจารย์ ดร.นลธวัช ยุทธวงค์ อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ทองรักษ์ และ อาจารย์พวงพิศ เรืองศิริกุล ได้ออกนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่กำลังฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์, โรงเรียนตชด.ท่านผู้หญิงทวีมณีนุตร, โรงเรียนบ้านท่าอาจ, โรงเรียนภัทรวิทยา, โรงเรียนบ้านปางส้าน อ.แม่สอด จ.ตาก และ โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ, โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู, โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน, โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา, โรงเรียนบ้านแม่ตื่น อ.ท่าสองยาง จ.ตาก