ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

อ.ดร.นลธวัช ยุทธวงค์ อ.ดร.สรัญธร ฉันทวรภาพ และ อ.พวงพิศ เรืองศิริกุล นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะศึกษาศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 26 ก.พ. 2563 16:21:13 ]
วันที่ 24 ก.พ. 63 อ.ดร.นลธวัช ยุทธวงค์ อ.ดร.สรัญธร ฉันทวรภาพ และ อ.พวงพิศ เรืองศิริกุล นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย อ.บ้านตาก และ อ.สามเงา จ.ตาก