ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

คณะศึกษาศาสตร์รับการประเมินตนเองระดับหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 21 ก.ค. 2563 15:40:02 ]
วันอาทิตย์ ที่ 21 มิถุนายน 2563 คณะศึกษาศาสตร์รับการประเมินตนเองระดับหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร (SAR) โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน รศ.ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล, ดร.นิพิฐพนธ์ สนิทเหลือ และ ดร.วีรพงษ์ สุทาวัน หลักสูตรที่เข้ารับการประเมิน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ปริญญาตรี) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ปริญญาโท)