ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศคณะศึกษาศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 30 ก.ค. 2563 11:47:47 ]
วันที่ 7-8 มีนาคม 2563 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และนำเสนอโครงการ สื่อการสอนและแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู