ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

โครงการ "ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู"คณะศึกษาศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 30 ก.ค. 2563 11:51:57 ]
คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู” สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีรพงษ์ สุทาวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ