การจัดการการผลิตและการบริหารต้นทุน

28 กันยายน 2561 อ.พรรณทิมา อ.ประสิทธิ์ อ.ณัชชา อ.วิชุดา อ.ธนัชพร และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ บริการวิชาการ การจัดการการผลิตและการบริหารต้นทุน กลุ่มสัมมาชีพชุมชน บ้านท่าไผ่ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 บ้านท่าไผ่ อ.สามเงา จ.ตาก