การประเมินการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา

นางสาวณัฐชยา พชรจรัสแสง นายกองค์การนักศึกนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ จากวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เป็นตัวแทนจากสถาบัน เข้ารับการประเมินการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เขตภาคเหนือ เมื่อวันที่ 15 -17 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง