การแสดงชุด “ระบำทอผ้าใยกัญชง สายใยแห่งวัฒนธรรมชนเผ่าม้ง”

สำนักศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น นำโดย ท่าน ดร.หัสชัย ตั้งมั่งมี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ อาจารย์ภัทรพล โพธิติชัย หัวหน้างานกิจการนักศึกษา/ผอ.สำนักศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ วัฒนธรรมจังหวัดตาก จัดการแสดงชุด “ระบำทอผ้าใยกัญชง สายใยแห่งวัฒนธรรมชนเผ่าม้ง” เป็นตัวแทนจังหวัดตาก เพื่อถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดตาก ในงานเชิดชูเกียรติศิลปินท้องถิ่น เครือข่ายมรดกภูมิปัญญา ท้องถิ่น ๙ จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสุวรรณภิงคาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566