กิจกรรมอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน เทคนิคการสื่อสาร และทักษะการนำเสนอ

คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดกิจกรรมอบรม “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน เทคนิคการสื่อสาร และทักษะการนำเสนอ” ในวันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30 น. ณ ห้อง ก201 อาคารกรมหลวงฯ เพื่อพัฒนา และเพิ่มศักยภาพของนักศึกษา