กิจกรรมไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหำคม 2565 ณ หอประชุมวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

กิจกรรมไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหำคม 2565
ณ หอประชุมวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น